METALAXYL NƯỚC 25EC ATT – TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI

METALAXYL NƯỚC – THUỐC TRỊ BỆNH

– Sương mai, thán thư

– Sẹo thối quả , cháy lá, xì mủ, thối trái 

– Thối cành, quả, đốm lá

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033