HITOCO 39 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV4-BO633 RƯỚC MẮT CUA SẦU RIÊNG, PHÁ VỠ MIÊN TRẠNG, RƯỚC HOA ĐỒNG LOẠT – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

HITOCO 39 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV4-BO633:

– Phá vỡ miên trạng

– Rước hoa đồng loạt

– Chống nghẹn bông, đen bông