DIMANBUL 70WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI THÂN, CHẾT NHANH DÀNH CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

DIZEB-M45 80WP – THUỐC

  • TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG