CẶP ĐÔI TẠO HÌNH, CHỈNH TRÁI, GIÚP TRÁI TO TRÒN TRÊN SẦU RIÊNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CÔNG DỤNG

  • Điều hòa sinh trưởng cây trồng
  • Phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa nhanh, mạnh, tập trung
  • Chặn đọt, ém đọt, khống chế chồi mầm
  • Hạn chế chiều cao cây, hạn chế đổ ngã