CALYP WELL ATT – PHÂN BÓN HỮU CƠ – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

250.000

CÔNG DỤNG:

  • Ra rễ mạnh, thúc chồi
  • Trái lớn nhanh
  • Hạn chế chết trũng cho cây lúa