TRICHODERMA 68 ATT – CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC HỒI VÀNG LÁ THỐI RỄ, LỞ CỔ RỄ, HÉO DÂY – BAO 1 KG – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

TRICHODERMA 68 – CHẾ PHẨM SINH HỌC

  • PHỤC HỒI VÀNG LÁ THỐI RỄ
  • LỞ CỔ RỄ, HÉO DÂY
Verified by MonsterInsights