FARM-PACLO 250SC ATT – GIÚP RA HOA – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

FARM – PACLO 250SC 

– Phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa nhanh, mạnh, tập trung

– Chặn đọt, ém đọt, khống chế chồi mầm

– Hạn chế chiều cao cây, hạn chế đổ ngã