AC-SUPERPOTAS ATT – PHÂN KALI VIÊN, PHÂN KALI MẢNH NANO K++CHUYÊN SẦU RIÊNG – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

AC-SUPERPOTAS – PHÂN KALI VIÊN, PHÂN KALI MẢNH NANO K++

– Giúp lá già nhanh, chặn đứng đọt non.

– Lớn trái, vô cơm, hạn chế sượng trái.

– Giúp cứng cây, đứng lá, chống để ngã.